اطلاعیه مروارید یک (عدم تغییرات در نما و واحد)

اطلاعیه مروارید یک (عدم تغییرات در نما و واحد)

با سلام و احترام خدمت اعضای محترم پروژه مروارید یک، به اطلاع میرساند پس از تحویل، قانون تملک آپارتمان و آئین نامه آن بر روابط مالکین حاکم خواهد بود و شرکت سازنده هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت و همچنین هرگونه تغییر در داخل واحد، مشاعات، نما و ... تا صدور سند، ممنوع می‌باشد. لذا هرگونه تغییرات ساختمانی و خسارات منجر به تغییر واحد بر عهده فرد خاطی است و 10 روز بعد از اخطار کتبی شرکت، مکلف است وضع را به حالت سابق و مطابق با پروانه ساختمانی اعاده نماید و در غیر اینصورت به شرکت نمایندگی و وکالت تفویض مینماید تا راسا و بدون مراجعه به محاکم قضایی نسبت به اعاده وضع اقدام و هزینه های مربوطه را به شرکت مسترد نماید.