وال پست (wallpost)

وال پست


وال پست عضوی است که میان قاب های سازه ای و غیر سازه ای و تیغه ها را به اسکلت ساختمان، برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی باد و زلزله متصل می کند. میان قاب ها دیوارهایی هستند که به واسطه اتصال یا عدم اتصال آنها به سازه، نام آنها تغییر کرده و به 2 دسته میان قاب سازه ای یا غیر سازه ای تقسیم می شوند. تیغه ها نیز دیوارهایی هستند که خارج از قاب های سازه ای اجرا می شوند و نام گذاری آنها هیچ ارتباطی به ضخامت این دیوارها ندارد.

انواع وال پست

وال پست به معنای نگهدارنده دیوار و  به دو صورت وال پست قائم و وال پست افقی است.

  1. این وال پست‌ها سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد‌.
  2. وال پست قائم در زمانی که دهانه شما بزرگ باشد از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در دهانه جوش می‌شود‌.

انواع وال پست و مهار دیوار از نظر اجرایی

  1. اجرای وال پست با انکر بولت و نبشی کشی؛
  2. اتصال دیوار به ستون با میلگرد؛
  3. اجرای تسمه دور ستون؛
  4. مهار دیوار به وسیله تعبیه میلگرد در داخل ستونهای مجاور؛
  5. مهار دیوار از طریق تعبیه میلگرد در داخل کف؛
  6. مهار دیوار به دیوارهای برشی از طریق عبور میلگرد در سوراخ قالب ها؛
  7. اجرای وال پست برای جان پناه بام (وال پست جان پناه)

نمونه ای از اجرای اصولی وال ‌پست‌ های افقی و عمودی با جزییات اجرایی در شکل زیر مشاهده میکنیم: